ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETÉS

A PANNON-PANOPTIKUM Művészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MEGYERI ART MANAGEMENT, Szolgáltató, vagy Adatkezelő) megalkotta a jelen Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), azzal a céllal, hogy – összhangban a hatályos jogszabályokkal, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltakkal – a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az átláthatóság elvének figyelembevételével könnyen hozzáférhető és közérthető formában, világosan és egyszerű nyelvezettel megfogalmazva nyújtsa.

A weboldal használatának megkezdésével, személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával a weboldal látogatója, felhasználója (a továbbiakban: Felhasználó) kijelenti, hogy a Tájékoztatónak a személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja a Tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt. Kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a Tájékoztatót.

Amennyiben Felhasználónak bármilyen kérdése vagy észrevétele van a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a https://artmegyeri.com/ weboldalt vagy bármilyen személyes adatot a Tájékoztató szerint átadna, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk e-mailen vagy telefonon. Amennyiben az Önre, mint Felhasználóra vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatban kérdései, kifogása vagy aggályai merülnek fel, szintén vegye fel Adatkezelővel a kapcsolatot. A megkeresés beérkezése után haladéktalanul felvesszük Önnel, mint Felhasználóval a kapcsolatot.

ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ

ADATKEZELŐ: PANNON-PANOPTIKUM Művészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1107 Budapest, Bihari utca 8. C. ép., info@artmegyeri.com, +36 70 425 9833, https://artmegyeri.com/

ADATFELDOLGOZÓ, TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ: Websupport Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99., info@tarhelypark.hu, +36 1 700 4140, https://tarhelypark.hu/

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelése, adatkezelési alapelve megfelel a Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Tájékoztatóban Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat személyes adatainak kezelésével kapcsolatos rendelkezéseiről, adatkezelési alapelveiről. Bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint Adatkezelővel szemben megfogalmazott, valamint betart.

Személyes adat bármely olyan információ, amely a Felhasználóra vonatkozik, például a neve, e-mail címe vagy telefonszáma.

Adatkezelő elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja Felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése esetében a kapcsolatfelvétel, válaszadás teljesítése.

Az adatkezelés célja statisztikai célú információk esetében, hogy az ilyen módon kinyert adatok felhasználásával az Adatkezelő a weboldalt megfelelően működtetni tudja, ehhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok (látogatási statisztikák készítése) követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. Adatkezelő weboldalához és az ott közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A weboldal látogatása során a weboldal tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a weboldal használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Szolgáltató adatkezelésének jogalapja a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése esetében a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Szolgáltató adatkezelésének jogalapja a statisztikai célú információk esetében a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és a kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyről és elérhetőségeikről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira, valamint azok érvényesítése módjára is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek. Felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes, pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek, tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése esetében az űrlapot kitöltő, a statisztikai célú információk esetében a weboldal látogatói.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS RENDELTETÉSE

Kapcsolattartás és üzenetküldés céljából: teljes név, e-mail cím, és üzenet/kérdés, valamint nem kötelező jelleggel: telefonszám, cégnév, weboldal URL, mely a kapcsolatfelvétel és hatékonyabb kommunikáció kialakítása érdekében szükséges. Felhasználó telefonhíváson keresztül is felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel, melyre többnyire e-mailen is kap választ, tájékoztatást.

A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött statisztikai célú információk (pl. Google Analytics, Google search console, sütik). Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok, dátum, időpont, a Felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal IP címe, előzőleg meglátogatott oldal IP címe, a Felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok.

A Szolgáltató által igénybe vett szoftverek, szolgáltatások:

Az Adatkezelő a weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics a weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik statisztikai célú forgalomelemzéssel. A begyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a weboldal látogatottságát és a weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics). Adatkezelő a Google Analytics által rendelkezésekre bocsátott webanalitikai adatokat megőrzi, azonban azzal nem végez azonosítást vagy más, személyes adat kezeléséhez kapcsolódó tevékenységet.

Search Console: https://support.google.com/webmasters/answer/4559176?hl=hu

WordPress: https://hu.wordpress.org/

Gmail levelezés: https://www.google.com/gmail/

Google Adatvédelmi nyilatkozat, angolul: https://policies.google.com/privacy?hl=en

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen statisztikai célú információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a weboldal teljes használatáról.

A weboldal bizonyos területein Adatkezelő sütiket (cookie-kat) használ. Szolgáltató a cookie-k használata során nem kezel személyes adatokat. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak a Felhasználó merevlemezén vagy webes keresőjében. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha Felhasználó korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, így a weboldalt jobban tudjuk igazítani a Felhasználó igényeihez. A Felhasználó a weboldalon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor visszautasíthatja.

A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Felhívjuk a weboldal látogatók figyelmét, hogy amennyiben a cookie-k használatához nem járulnak hozzá, úgy az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a cookie-kat utasítsák vissza, illetve használatukat tiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.

GYERMEKEKKEL ÉS HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK

A 16. életévét be nem töltött gyermekek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló megadja, engedélyezi.

Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben Felhasználó bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására önállóan nem jogosult, Felhasználó köteles az érintett harmadik személyek hozzájárulását megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Felhasználó köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Az ennek való megfelelést Felhasználó köteles biztosítani, Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Adatkezelő e-mailes levelezéséhez kizárólag a kijelölt személyek férhetnek hozzá.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése esetén az űrlap kitöltésétől az esetlegesen igénybe vett szolgáltatás megszűnéséig maradnak megőrzés alatt a személyes adatok (az adott szerződés alapján változó lehet). Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően nem történik szolgáltatás-megrendelés, a Felhasználó önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 3 hónap időtartamig.

A statisztikai célú adatokat Felhasználó önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a weblap megtekintésétől számított 2 év időtartamig kezeljük. A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel megadott önkéntes hozzájárulását bármikor, a Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, HELYE

Adatkezelő számítástechnikai programja által gyűjti az adatokat, melyet a Tárhelyszolgáltató által biztosított tárhely szerverén ill. levelezésen keresztül kerülnek tárolásra adatmegőrzési helyként.

ADATOK TOVÁBBÍTÁSA, AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

Egyes esetekben Szolgáltató jogosult megosztani a szolgáltatást igénybe vevő személyes adatait az esetleges jövőbeli külsős vagy egyéb tevékenységet folytató partnereivel, akik kizárólag a két fél közötti megállapodásban meghatározott módon használhatja fel, illetve kezelheti az adatokat a Tájékoztatóban leírt alapelvek tiszteletben tartásával.

Az alvállalkozók vagy közreműködők kötelesek a személyes adatokat Adatkezelő utasításai szerint kezelni, a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljából, szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, (d) adatainak hordozhatóságát – amennyiben az adathordozás automatizált módon történik.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) segítségét is. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes rendelkezéseket az Infotv. tartalmazza.

TARTALOM ÉS INFORMÁCIÓ MEGOSZTÁS

Az adatok tekintetében Felhasználó csak saját valós adatait adhatja meg. A Felhasználó által megadott tartalomért kizárólag a Felhasználó vonható felelősségre.

TÁJÉKOZTATÁS

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által, az adott szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az általa kezelt, illetve az általa megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás az Adatkezelő székhelyén (1107 Budapest, Bihari utca 8. C. ép.), illetve az info@artmegyeri.com e-mail címen kérhető.

A tájékoztatással kapcsolatban amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (ilyen a különösen ismétlődő jelleg is), az adatkezelő a kérelem teljesítéséért költségtérítést állapíthat meg, kérelmenként 15.000,- Ft összeghatárig, illetve megtagadhatja a kérelem teljesítését.

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik Szolgáltatót tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Szolgáltató a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE, ZÁROLÁSA

A Felhasználó bármikor módosíthatja személyes adatait, vagy kérelmezheti azoknak helyesbítését, törlését vagy zárolását. Mindez Adatkezelő székhelyére (1107 Budapest, Bihari utca 8. C. ép.) küldött levél útján, illetve az info@artmegyeri.com e-mail címen keresztül kérhető.

A személyes adatot egyebekben indokolatlan késedelem nélkül törölni kell, ha az érintett a fentiekben rögzítettek szerint kéri. A Felhasználó személyes adatait az inaktivitás esetén szintén törölheti a Szolgáltató, valamint a weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Szolgáltató, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Törlés helyett Szolgáltató zárolja az adatokat akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A helyesbítés, törlés iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

ADATHORDOZHATÓSÁG

Az adathordozhatósághoz való jog az alábbi jogokat jelenti: jogot arra, hogy az érintett a személyes adatokat „tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban” megkapja. Jogot arra, hogy az érintett kérje az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását anélkül, hogy ezt az eredeti Adatkezelő akadályozná (ez a jog az érintett kérésére történő, a személyes adatok különböző adatkezelők közötti adattovábbítást hivatott elősegíteni).

TILTAKOZÁS SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSE ELLEN

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett bírósághoz fordulhat.

IGÉNY BEJELENTÉSE

A Szolgáltató részére a Szolgáltatással összefüggésben Felhasználó által korábban megadott e-mail címéről érkezett igényt tekinti Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek. Egyéb e-mail címről a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – Szolgáltató részére a jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

Amennyiben Szolgáltató adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a szolgáltatás címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT, HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Szolgáltató akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben a Felhasználó a jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu, továbbá a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefon: +36 1 488 21 31

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő jogosult a Tájékoztatót egyoldalúan módosítani, az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon. A weboldal rendszeres látogatása ajánlott abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse az esetleges változásokat. Adatkezelő Felhasználót az esetleges változásokról kellő időben értesíti. A weboldal módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatót.

A Tájékoztató közzétételre kerül Adatkezelő honlapján (https://artmegyeri.com/), mely Tájékoztató folyamatosan elérhető minden oldal aljáról a https://artmegyeri.com/adatvedelmi-tajekoztato/ címen, amelyet a Felhasználó részére kérésére meg kell küldeni.

Utolsó módosítás: Budapest, 2024. január 29.